Muqadimah

Selasa, 30 Julai 2013

TEORI SENI - PART 4 ( TEORI PENDEKATAN KOGNITIF-PERKEMBANGAN )


4.0 TEORI PENDEKATAN KOGNITIF-PERKEMBANGAN
Pandangan ahli teori kognitif banyak berkisar kepada perkembangan pengetahuan-kendiri. Ahli psikologi yang terkenal dalam bidang ini ialah Robert Selman (1980). Selman telah menjalankan eksperimen dengan mengkaji kanak-kanak. Dalam kajiannya, Robert Selman meminta kanak-kanak menyelesaikan masalah atau membuat hipotesis berdasarkan sebuah cerita yang dipertontonkan kepada mereka. Dalam cerita ini watak utama mempunyai konflik.
Cara kanak-kanak menaakul telah memberi ilham kepada Selman. Akhirnya berdasarkan kajian ini, lima tahap model pengetahuan kendiri telah dibina oleh Selman. Tahap-tahap ini akan dilalui satu persatu oleh semua kanak-kanak.


Tahap-tahap tersebut adalah seperti berikut:


1. Tahap 0 (bayi):

Pada peringkat ini bayi dapat memahami kewujudan fizikal mereka tetapi tidak tahu tentang kewujudan psikologi misalnya bayi tidak dapat membezakan antara tingkah laku fizikal seperti menangis dengan perasaan atau emosi yang mengiringinya iaitu sedih.


2. Tahap 1 (awal kanak-kanak):

Pada usia ini kanak-kanak percaya bahawa pemikiran dapat mengawal tingkah laku. Mereka percaya bahawa perasaan dan fikiran seseorang dapat digambarkan oleh tingkah laku dan penampilan. Kanak-kanak hanya dapat memahami seseorang melalui pememerhatian tingkah laku dan percakapan seseorang misalnya, seseorang sedang tersenyum, maka sudah tentu ia berasa gembira.


3. Tahap 2 (kanak-kanak pertengahan):

Pada usia ini mereka mula memahami perbezaan, memahami yang tersurat dan tersirat contohnya seseorang yang menitis air mata tidak bermakna ia sakit, mungkin kerana terlalu gembira dan seseorang yang tersenyum tidak bermaksud dia gembira mungkin senyuman itu hanya dibuat-buat.


4. Tahap 3 (pra remaja):

Pada peringkat ini kanak-kanak yang sudah menjadi remaja tahu bahawa kendiri merupakan satu komponen personaliti yang stabil.


5. Tahap 4 (remaja):

Setelah menjadi remaja, mereka memahami bahawa kendiri tidaklah dapat difahami secara total kerana kadang-kadang sesetengah aspek personaliti berada di paras tidak sedar.

 

Rajah 11 : lima tahap model pengetahuan-kendiri Selman


4.1 MENGAPLIKASI TEORI PENDEKATAN KOGNITIF-PERKEMBANGAN KE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI.

 
Ciri-ciri kognitivisme dipraktikan dalam subjek Dunia Seni Visual contohnya dalam Persepsi Estetik. Persepsi Estetik bertujuan untuk menjadikan murid yang mampu mengguna dan memahami bahasa seni visual lalu berkemampuan membuat persepsi terhadap alam ciptaan tuhan, objek ciptaan manusia dan hasil karya seni. Persepsi estetik ini terdapat dalam Standard kandungan 1.

 
Dalam teori ini, Robert Selman lebih mengutamakan konsep penaakulan. Konsep penaakulan juga  diaplikasi dalam matapelajaran Dunia Seni Visual. Apakah Menaakul? Terdapat empat kaedah penaakulan iaitu;

1. critical thinking atau pemikiran kritikal
2. higher-order thinking atau pemikiran aras tinggi
3. logical reasoning atau penaakulan secara logic s
4. imply reasoning atau penaakulan mudah

 

Rajah 12: Konsep Penaakulan

 

Penaakulan sering digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ianya merujuk kepada kebolehan pemerolehan pengetahuan individu. Individu perlu berfikir secara mendalam, terperinci, kreatif, kritis agar kemahiran kognitif mereka meningkat dan individu yang mahir menaakul mampu menjadikan diri mereka warga yang mampu menghadapi cabaran mendatang.

 

Untuk melahirkan pelajar yang mampu menaakul dengan baik, kreativiti guru dalam memberi aktiviti yang mencabar kemampuan murid sangat perlu seperti menggabungkan pelbagai kecerdasan. Kemampuan berfikir secara kritikal seperti membuat eksperimen, membuat infrens dan mengkaji aspek permasaalahan dari semua keadaan perlu untuk menjadikan pelajar yang berfikiran global.

 

Individu mempunyai potensi ke arah pemikiran global dan kebolehan menaakul adalah satu asas dalam mengembangkan potensi tersebut. Bagi melahirkan pelajar yang berkeyakinan tinggi dan berdaya saing serta mampu mengeneralisasikan idea sendiri, pelajar perlu berkembang dan merubah diri dari takuk lama. Guru memainkan peranan dalam memberi aktiviti-aktiviti yang melibatkan kemahiran menaakul.


Membuat Penaakulan - Definisi

Membuat penaakulan adalah kebolehan atau kemampuan untuk membuat pertimbangan secara rasional, adil, logik, saksama dan meningkatkan keberkesanan untuk digunakan ketika hendak membuat analisis, sintesis,  keputusan, interpretasi, penilaian, menyelesaikan masalah, pengitlakan, kesimpulan dan sebagainya.

Kebolehan membuat penaakulan akan memudahkan kemampuan kognitif untuk memahami dan menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

Rajah 13 : Penaakulan Deduktif dan Induktif

 
Penaakulan Induktif

Penaakulan induktif boleh dilakukan dengan cara meneliti pelbagai contoh atau keadaan yang khusus, memerhatikan ciri yang sepunya dan membuat refleksi atau menyebut sesuatu secara menyeluruh.

 
Penaakulan secara Deduktif

Penaakulan secara deduktif pula boleh dilakukan dengan cara meneliti keadaan secara umum kemudian cuba dapatkan contoh yang terperinci dan spesifik.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan